top of page

חברי הוועדה

המועצה תמנה כחברי הוועדה:

  • ארבעה חברי מועצה

  • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות.

  • שני נציגי ציבור תושבי המקום: האחד ייבחר על ידי המועצה, בהתייעצות עם ארגונים מקומיים העוסקים באיכות הסביבה; השני ייבחר על ידי אותם ארגונים מקומיים.

  • נציג ארגון סביבה ארצי (תקן משקיף).

  • נציג השר להגנת הסביבה (תקן משקיף).

חיים וסביבה הינו ארגון גג של הגופים הירוקים בישראל, מתוקף כך נציג ארגון סביבה ארצי נבחר על ידי "חיים וסביבה", הרשויות והן על ידי ארגוני הסביבה.

משרד להגנת הסביבה ישלח נציג לוועדה על פי שיקול דעתו, במקרים שבהם הוא רואה לנכון. אי-הגעת נציג המשרד אינה מבטלת את אחריות הרשות לכינוס הוועדה.

ההרכב הסיעתי של חברי הוועדה יהיה תואם, ככל האפשר, את ההרכב הסיעתי של המועצה.

 

לרשימת כל הוועדות 

bottom of page