top of page
Kids Reading Outdoor
Happy Children

חינוך סביבתי

כל מעשה חינוכי, הנעשה בבית הספר ומחוצה לו, ושואף להקנות ידע על הסביבה הפיסית והאנושית- חברתית, לקדם אכפתיות וכבוד לסביבה, לאדם ולחברה, ושמטרתו לפתח מיומנויות לפעולה למען הסביבה הפיסית והאנושית-חברתית. הוא חינוך סביבתי(education nvironmental).

המושג חינוך סביבתי הופיע לראשונה בארה"ב, בסוף שנות ה-60 של המאה הקודמת. בניגוד לתנועות וזרמים קודמים, שהדגישו את החינוך לטבע (ואהבת הטבע), או את החשיבות של החינוך בשדה (בסיור, בטיול, בשהייה בטבע), החינוך סביבתי יצר את הקשר ההכרחי בין הידרדרות מצב הסביבה במאה העשרים לבין חינוך לאחריות לסביבה.

חינוך סביבתי הוא נושא בינתחומי, ולכן מאפשר ללמד בגישה הוליסטית, מפתח חשיבה ביקורתית ומגשר על פערים חברתיים ותרבותיים. חינוך סביבתי מאפשר לקשור בין בתי ספר לבין קהילתם, ובין מערכת החינוך הפורמאלית לבין החינוך הלא פורמאלי.

ארגונים העוסקות בנושא:

החברה להגנת הטבע

הרשת הירוקה

רשות הטבע והגנים

המועצה לישראל יפה 

Urban Gardening

לכתבות נוספות

פעילות לסביבה ירוקה בקהילה 

תחום החינוך הסביבתי, הפועל במסגרת האגף לקיימות וסביבה, ייעודו הגברת המודעות
לנושאי סביבה והטמעת ערך הקיימות המדבר על שימוש מושכל במשאבי הסביבה הקיימים
תוך שמירתם לדור הבא, זאת באמצעות הפעלת מגוון תכניות חינוכיות סביבתיות, בקרב מוסדות החינוך, תוך מתן דגש לשיתוף הציבור על רבדיו השונים, איגוד משאבים וממש​קי עבודה עם כל אגפי העירייה השונים.
פעילות החינוך הסביבתי מתבצעת בשלושה מישורים: חינוך פורמאלי, בלתי פורמאלי ובקרב הקהילה.

עפולה: חינוך סביבתי כבסיס להקניית ערכים במוסדות החינוך בעיר

הכשרת מוסדות החינוך כמוסדות ירוקים בשיתוף עם המשרד להכנת הסביבה. עפולה עולה כיתה בתחום החינוך הסביבתי ומכשירה גנים ובתי ספר יסודיים בין היתר גם כמוסדות חינוך ירוקים. במהלך השנים האחרונות תוגברו הלימודים בנושא הקיימות והמחלקה לאיכות הסביבה בעיריית עפולה הובילה, הדריכה לוותה והכשירה מספר בתי ספר וגני ילדים כמוסדות חינוכיים ירוקים. ההחלטה על תגבור החינוך הסביבתי בעפולה נובעת מההכרה של מובילי מערכת החינוך בעיר ובראשם ראש העיר שמבינים את החשיבות והמשמעות של נושא הקיימות שתורם לילדים ומאפשר להם לפתח את יכולת ההבעה הרגשית שלהם ואת היכולת להתפעל מכל מה שרואות עיניהם. ב

כיצד מובילים שינוי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית?

מאמר זה בוחן כיצד ניתן להוביל לשינוי התנהגותי סביבתי-חברתי בקהילה עירונית, והוא מבוסס על מחקר שבדק תהליך המתרחש בעיר אילת בעשור האחרון. המאמר נשען על תפיסת עולם הקוראת ליישום הקיימּות כדרך חיים וכבסיס להתנהלות האנושית. על פי תפיסה זו, ריבוי אוכלוסין, צריכה בלתי מבוקרת ויחס בלתי מוסרי כלפי הסביבה פוגעים במערכות תומכות החיים; אולם עדיין ניתן להוביל שינוי בהתנהגות בני האדם ובהרגלי הצריכה שלהם, והשינוי צריך להתקיים במגוון מגזרים כגון המגזר הפוליטי, הכלכלי, הסביבתי והחברתי-תרבותי. בין הגורמים לשינוי נמצא את פיתוחן של טכנולוגיות נקיות וידידותיות לסביבה, התייעלות וחיסכון במשאבים, תכנון מחודש של המרחב העירוני והפעלתה של מערכת חינוך סביבתי-חברתי-קהילתי, שתדריך את הקהילה כולה, כולל פוליטיקאים, מקבלי החלטות ומעצבי העתיד.

bottom of page