top of page

שינויי אקלים

שינוי האקלים הינם אתגר מערכתי.

 זוהי אינטראקציה של גורמים חברתיים, כלכלים, ומגמות אזוריות וגלובליות: שינוים גאופוליטיים, סכסוכים, צמיחה או הדרדרות כלכלית ,שינוים דמוגרפיים, הגירה, תהליכי עיור ופרבור. משתנים אלו ואחרים עלולים לשנות את נקודת התורפה של הערים. אירועי קיצון שיתחוללו בערים, בהן רוב האוכלוסייה הינה בוגרת או שרוב הנכסים העירוניים בה ממוקמים באזורים בעלי פוטנציאל לסיכון, עלולים לערער את המאזן העירוני. בהעדר תמיכה בינלאומית רחבה, לנוכח הצורך בפתרונות מבוססי מקום. רשויות מקומיות ממלאות תפקיד מרכזי בתכניות ההסתגלות מקיפות לשינוי אקלים.

לקואליציית ארגוני האקלים 

מידע נוסף

תכנית הפעולה הוכנה בהמשך להנחייתו של ראש העירייה ובמסגרת המחויבות של העיר לארגון ה – C40, בהתאם ליעדי הסכם האקלים של פריז.

התכנית ממפה את שינויי האקלים הצפויים ואת השפעתם על העיר, על האוכלוסייה ועל מערך השירותים והסביבה הפיזית.

מתוך ניתוח התחזיות והתרחישים, זיהינו שתי משימות מפתח לעשור הקרוב: קירור העיר וניהול המים.

לצורך מימושן, קבענו מגוון כלים ופעולות, כדי להבטיח את המשך איכות החיים בעיר, למרות שינויי האקלים.

תכנית הפעולה להערכות לשינויי אקלים-עיריית תל אביב

אקולוגיה וסביבה- גליון מיוחד

כתב העת אקולוגיה וסביבה עוסק מזה עשור בקשר שבין עולם המדע לעיצוב המדיניות הסביבתית בישראל, מתוך דאגה לטבע ורצון לקדם שינויים סביבתיים וחברתיים שייטיבו עם כלל יושבי ארצנו. היכולת ללמוד, להתעמק ולהרחיב בנושאי הסביבה והקיימות היא שלב חיוני וחשוב בדרך לקידום השינויים ההכרחיים שאנו נדרשים להם – למעננו אנו, ולטובתם של הדורות הבאים. 

 

מסמך בסיס של התנועה הסביבתית למשבר האקלים

מסמך זה הינו תוצר של מחויבות ועבודה של ארגוני התנועה הסביבתית ושותפים נוספים והוא נועד לשרת מספר מטרות מרכזיות. ראשית, המסמך נועד לשמש מצפן שינחה את מקבלי ההחלטות בעיצוב מדיניות ובבחירה בפעולות האופרטיביות המתבקשות, כאן ועכשיו, כמנוף הנעה ותמרוץ לתוכניות או למהלכים שיתחילו עכשיו ויהיו מוכוונים לעוד עשורים קדימה.

 

מתווה להערכות הרשויות המקומיות

צוות החוקרים של מרכז הידע הכין דו"ח אשר מרכז המלצות למדיניות אדפטציה ברשויות המקומיות. שינויי האקלים צפויים להשפיע על משק המים של מדינת ישראל, על בריאות התושבים, על קיום המגוון הביולוגי והספקת שירותים אקולוגיים באקוסיסטמות השונות, על האקלים העירוני שלנו ועל צריכת האנרגיה בבתים וביישובים בהם אנו חיים. 

 

bottom of page