top of page

טבע עירוני

בשנים האחרונות גוברת המודעות לחשיבות של שימור שטחים טבעיים וערכי טבע בעיר.

במספר יישובים ברחבי הארץ ניכר רצון הן מצד תושבים, ארגוני סביבה ועמותות מקומיות והן מצד רשויות מקומיות והמשרד להגנת הסביבה לקדם את שימורם, טיפוחם ושחזורם של שטחים טבעיים בתחומי היישוב. יוזמות כאלו מצויות בשלבים שונים ביישובים רבים ברחבי הארץ, בירושלים הוקם אתרי טבע עירוני ראשון בישראל. עמק הצבאים הוא אתר הטבע העירוני הגדול בארץ. העמק מקיף שטח בן כ-250 דונם בלב ירושלים, ובו חי, לאורך השנים, עדר בן כ-50 צבאים.

מדיניות ארצית לטבע עירוני

מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני

תכנית פיתוח עמק הצבאים

המדריך לגגות חיים

מדיניות נטיעות והגנה על עצים במרחב העירוני- מחוז תל אביב יפו

עמותות שעוסקות בנושא:

החברה להגנת הטבע

ידידי הסיסים

השכנים של הירקון

פורום גבעות כורכר

ירוק בלב

 

כתבות נוספות

מקלט חקלאי 

דו"ח חדש ממליץ לעודד חקלאים לשמור על שולי השדות ועל אזורים לא-מעובדים בשדות, הן כדי לתמוך במגוון הביולוגי והן כדי לשפר את שירותי ההאבקה וההדברה הטבעית לגידולים החקלאיים .

 

 

הנחל שיעצור את ההצפה הבאה

אחרי שנים של בינוי ופיתוח בסמוך לנחלים בישראל, יוזמה חדשה מבקשת לקבוע לנחלים מעמד תכנוני מיוחד שיאפשר לשמור עליהם כאתרי טבע אשר מסייעים במיתון הצפות.


 

 

מרשם לשעתיים בטבע

מחקר חדש מצא ששהות של שעתיים ויותר בסביבה הטבעית מדי שבוע יכולה לסייע לבריאות הגופנית והנפשית - יעד מציאותי עבור אנשים רבים. אז למה אתם מחכים?

 

להציל את הטבע מהעיר 

לראשונה ימומנו סקרי טבע עירוניים על ידי משרד הבינוי והשיכון במסגרת שיתוף פעולה ייחודי עם החברה להגנת הטבע, במטרה להפוך את הסקר לכלי שימושי שיסייע לשמור על מעט הטבע שעדיין נותר ביישובים בישראל.

 

bottom of page