top of page

שיתוף בין השיח הציבורי לשיח המוניציפלי

הוועדה מורכבת מחברי מועצה ומנציגי ציבור. מכאן שיש מקום למפות את הנושאים שיש בהם הסכמה בין הראייה הציבורית לבין הראייה המוניציפלית, וכן את הנושאים שיש בהם חילוקי דעות בין הנציגים המוניציפליים לבין נציגי הציבור. חשוב להעלות את הנושאים הנמצאים במחלוקת וללבנם על מנת להגיע להסכמות ולקדם את הנושאים הסביבתיים ברשות, תוך מתן מענה לכלל הצרכים של העיר ותושביה. לרשות המקומית יש אינטרס סביבתי וחברתי לקדם את השיח הציבורי-סביבתי. זאת תוך קיום פעולות, כמו: עריכת מפגשים עם תושבים, סיורים בשכונות, קיום שיח מובנה עם נציגי שכונות, עריכת ”שולחנות עגולים" משותפים, ועוד. שיח אמתי רציף בין הציבור לבין גוף המוניציפלי יוביל לקביעת מטרות משותפות ולקידום מוצלח יותר של הסוגיות הסביבתיות ברשות המקומית.

יחידה סביבתית 

יחידה זו פועלת בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה וממומנות חלקית על ידו, מוציאה לפועל את מדיניות המשרד ברמה המקומית ומהוות גוף מייעץ לרשות המקומית בנושאי איכות הסביבה. המשרד להגנת הסביבה מסייע במימון היחידות הסביבתיות באמצעות מתן תמיכה כספית שנתית המיועדת להעסקת העובדים ולפעילות מקצועית. גובה התמיכה נקבע על פי גודל היחידה, מספר התושבים, השטח הגיאוגרפי, ועוד. לאור החשיבות שהמשרד מייחס לתפקידן של היחידות הסביבתיות בשמירה על איכות הסביבה ובמטרה להרחיב את פריסת היחידות הסביבתיות בישראל, המשרד פועל להרחבת סמכויותיהן ולהכשרת העובדים והמנהלים בתחומים נוספים. היחידות הסביבתיות מטפלות במגוון נושאים סביבתיים ותיאם עבודה בין גורמים שונים בתחום זה.

עבודה עם היחידה הסביבתית

היחידה סביבתית ברשות המקומית יכולה להיות מנוף משמעותי לעבודת וועדת איכות סביבה ונציגי הציבור בה. יש לעבוד יחד ולקדם נושאים סביבתיים ברשות. המפתח להצלחה הוא רתימת גורמים נוספים  והיחידה הסביבתית הינה השותף הטבעי ביותר.

עם מינויך לנציג ציבור בוועדת איכות סביבה ברשות המקומית יש לקבוע פגישה עם מנהל/ת היחידה הסביבתית, להכיר  את הנושאים הסביבתיים בהם עוסקת המועצה ולהבין את השקפת העולם הסביבתית ברשות המקומית. רצוי לשתף את המנהל/ת בהשקפת עולמכם, למה רציתם להיות נציגי ציבור בוועדה, מה הנושאים העיקריים אותם תרצו לקדם. 

לאחר השיחה מומלץ לערוך רשימה של הדברים הבאים: מהם הנושאים העיקריים אותם ארצה לקדם? מהי הצלחה בשבילי? האם דיון במילאה ? אישור תקציבי? העלאת המודעות של הבעיה על סדר היום של המועצה?

רצוי לערוך שיחה עם המנהל/ת היחידה הסביבתית כפעמיים בשנה .

bottom of page