top of page

כלכלה מקומית מקיימת

כלכלה נתפשת לרוב כפעילות ברמה הלאומית והגלובלית וכמכשול לתהליכים מקיימים. אולם, כלכלה היא, למעשה, האופן בו אנו מקצים משאבים לרווחת הכלל ועל כן היא רלוונטית ואף הכרחית לקיימות ברמת השכונה. כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ) היא תפיסת פיתוח מקומית ואזורית, המקדמת את הרווחה (welfare)והשלוֹמוּת (wellbeing) של קהילות, באופן השומר על הסביבה הפיסית והביולוגית. בעולם של שוק פיננסי גלובלי, שלטון הבנקים בכסף, אי שיווין ואבטלה, כמ"מ מציעה חלופה, השמה במרכז את הקהילות המקומיות: על כל צרכיהן, יכולותיהן, עושרן התרבותי והזכויות שלהן.

ההתמקדות ב"מקומי" הופכת את הכמ"מ להצעה משמעותית לפיתוח שאינו מניח ש"הטוב" יגיע תמיד ממקום אחר – עם מפעלי התעשייה, עם רשתות המלונות או בעקבות התמריצים המיוחדים הניתנים לאותן אוכלוסיות איכותיות. כמ"מ מתמודדת עם השלכות של מדיניוּת זו ומתמקדת במצבים בהם מדיניות הפיתוח "מלמעלה-למטה" גורמת לכך שהמשאבים המיובאים עוברים "דרך" הפריפריה מבלי ש"המקום" נהנה מהם, או שהתושבים המקומיים נהנים מחלקים זעומים בלבד מהמשאבים שלכאורה יועדו לטובתם. יתר על כן, פעמים רבות הם אף משלמים מחירים חברתיים, סביבתיים ואחרים.

 עמותות שעוסקות בנושא:

שתיל

לכתבות נוספות

כלכלה אזורית מקיימת

אפשר לקיים מערכת כלכלית של מסחר, שירותים ותשתיות, שנסמכת על נכסים מקומיים ופועלת באופן הוגן לטובת קידום אותם נכסים: תושבים, עסקים מקומיים, קהילות, תשתיות, תרבות, נוף, היסטוריה וכדומה. מערכת אזורית מקיימת מפתחת את הקהילה, שומרת על משאבי הסביבה לטובת הדורות הבאים ופועלת באופן הגון לטובת תושבי האזור. חיזוק הכלכלה האזורית עוזר לפתח חוסן קהילתי וקשרים בתוך הקהילה, ואלה תורמים בחזרה לפיתוח הכלכלה.

כלכלה מקומית מקיימת, אסטרטגיה לשינויי חברתי

החוברת מציעה תפיסות וכלים לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.

כל אחד מפרקי החוברת נכתב על ידי אחד השותפים שלקחו חלק בשלבים הראשונים של הלמידה וגיבוש הרעיונות הכממים בנגב.

מחבריהם של חוברת זו מגיעים מטווח רחב של ארגוני חברה אזרחית, ארגונים לצדק חברתי, פעילים סביבתיים, רשויות אזוריות וארגוני הכשרה. יחד ניסחו חלופה, או לכל הפחות הצעת תיקון למדיניות פיתוח הנגב / הפריפריה המקובלת בישראל.

מתווה להקמת מרכז קיימות

המאפיינים הכלכליים של שכונות שונים ממקום למקום: בערים גדולות עסקים מקומיים נסמכים לא פעם על לקוחות מחוץ לשכונה ואף מחוץ לעיר, ואילו בישובים קטנים המצב שונה. לכן, השלב הראשון הוא לערוך מיפוי קהילתי של הנכסים והיכולות הזמינות כתנאי מוקדם לפעילויות לקידום כמ"מ בשכונה ולשתף את התושבים בתהליך.

רוצים לדעת עוד?

bottom of page