top of page

תפקיד וועדת איכות סביבה

ועדה לאיכות הסביבה היא ועדת חובה בכל הרשויות המקומיות בישראל.

לוועדה הרכב חברים ותדירות מפגשים קבועה על פי חוק פקודת העיריות. מטרת הועדה לפי פקודת העיריות היא "ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה.

ועדת איכות הסביבה חייבת להתכנס לפחות 4 פעמים בשנה.
הוועדה נדרשת להגיש לאישור המועצה את תכניותיה ולעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות. מעמדה המעשי של ועדת איכות הסביבה נקבע על פי טיב עבודתם של חבריה ויכולתם להציג שיקולים מקצועיים ולנמקם, כך שיתקבלו על ידי מקבלי ההחלטות ברשות. ניתן לראות שוועדה אשר דואגת לשיתוף פעולה עם היחידה לאיכות הסביבה ברשות ועם איגוד ערים לאיכות הסביבה (במידה וקיים), מעמדה מבוסס יותר.

מטרת הועדה היא ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה

שיתוף בין השיח הציבורי לשיח המוניציפלי

בעבודה עם הרשות המקומית יכולים לעלות נושאים שיש בהם חילוקי דעות בין הנציגים המוניציפליים לבין נציגי הציבור. חשוב להעלות את הנושאים הנמצאים במחלוקת וללבנם על מנת להגיע להסכמות ולקדם את הנושאים הסביבתיים ברשות.  לכלים לעבודה בשיתוף היחידה הסביבתית  הכנס. 

המלצות לתהליך העבודה

רשויות רבות בישראל נמצאות בשלבים שונים של גיבוש סדר יום סביבתי.

שתי חלופות של עבודת הוועדה:

חלופה א‘: רשות הנמצאת בתחילת דרכה ליישום סדר יום סביבתי;

חלופה ב‘: רשות הנמצאת בשלבים מתקדמים ביישום סדר יום סביבתי ותכנית עבודה.

הרכב הועדה

המועצה תמנה כחברי הוועדה:

  • ארבעה חברי מועצה

  • עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה ברשות.

  • שני נציגי ציבור תושבי המקום:

 לדיוני הוועדה יוזמנו דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. 

תפקיד נציג ציבור בוועדה

נציג הציבור בוועדת איכות סביבה הינו תפקיד התנדבותי אך מחייב. לנציגי הציבור בועדה מעמד מלא של חברי ועדה, והוא רשאי להשתתף בהצבעות ובדיונים ולקבל כל חומר שמקבלים חברי הועדה.  התפקיד מחייב ייצוג הקול הסביבתי וארגוני הסביבה בתוך הועדה מחד, וייצוג, פיקוח ודיווח מהועדה כלפי ארגוני הסביבה וכלפי הציבור מצד שני.  

תפקיד נציג הציבור בוועדת איכות סביבה Environment committee

bottom of page