top of page
City Landscape

עצים במרחב העירוני

לעצים תרומה רבה לעיר – כלכלית, חברתית וסביבתית. בין היתר, תורמים העצים ליצירת סביבה עירונית נעימה בכך שהם מייצרים צל, ממתנים את הטמפרטורה ומעודדים הליכה ברגל. עצים מסייעים להפחתת זיהום אוויר ופליטות גזי חממה, משפרים את הרווחה האישית של התושבים ומסייעים בשמירה על המגוון הביולוגי בעיר. תכנון מושכל של העצים בעיר יכול להביא לחסכון בהוצאה העירונית על שתילה, השקיה וגיזום ולסייע בטיפול במי נגר עילי.

בדף זה תוכלו למצוא שורה של כלים שיכולים לסייע בניהול נושא העצים בעיר ודוגמאות ליישום מוצלח בערים.

עמותות שעוסקות בנושא

אדם טבע ודין

לכתבות נוספות

מדי שנה ניתנים אלפי רישיונות כריתה והעתקה במרחב הבנוי בישראל, ומתוקפם מאושרת העתקה של אלפי עצים וכריתה של עשרות אלפי עצים – רובן לצורכי בנייה ופיתוח. בשש השנים שבין 2013 ל-2018 הונפקו כ- 40,000 רישיונות, ובהם אושרה כריתתם של 376,000 עצים. נושא הסקירה הוא רגולציה של הגנה על עצים מפני כריתה, ומובאים בה מידע ונתונים על התופעה באופן כללי ולא על מקרים פרטניים. 

תהליכים ועקרונות שמירת ושימור עצים עיריית ירושלים

שימור עצים קיימים מזמנים קדומים עבור הדורות הבאים הוא הקיימות בהתגלמותה. נושא שימור ושמירה על עצים מבוצע בעיריית ירושלים בדרכים שונות, להלן ייסקרו דרכים אלו, כן נביא הצעות ודרכים לפעילויות נוספת ברמה העירונית שיקדמו נושא חשוב זה. אנו תקווה שגורמים נוספים במדינה הן בשלטון המקומי והן ברמה הארצית יפעלו לקידום נושא רגיש וחשוב זה.

חזון היער העירוני בישראל

כמו במדינות המפותחות, גם בישראל רוב האוכלוסייה מצטופפת בערים. המרחב העירוני בכל העולם מאופיין בצפיפות במגורים ובתשתיות. ציפוף זה גורם לתכסית קשיחה ומרוצפת כמעט כליל של המרחב, שמאופיינת בתופעות אקולוגיות כמו איי חום, בוהק, החזרי קרינה, זיהום אוויר ומחסור בחללים ירוקים. במסמך זה תמצאו את התועלת השביאים עצים לסביבה, עקרונות לניהול היער העירוני ועוד.

עצים בעיר: עצים כמנוף לשיפור המרחב העירוני

סיכום יום עיון של פורום ה-15, מטרתו הייתה להציג בפני אנשי המקצוע בעיריות החתומות על אמנת האקלים של פורום ה-15 מבחר סוגיות הקשורות בניהול העצים ברשות המקומית, מתוך הבנה כי העצים הנם אמצעי יעיל, פשוט וזמין יחסית שבכוחו לסייע להקטנת פליטות גזי חממה (באמצעות קיבוע פחמן), למיתון הטמפרטורה ולקידום איכות החיים בעיר.

רגולציה של כריתת עצים במרחב הבנוי

bottom of page