top of page

תכנון עירוני

מערכת התכנון והבנייה היא אחת המשפיעות ביותר על החיים שלנו, אך באופן פרדוקסלי, אנחנו, הציבור, יודעים עליה הכי פחות.

בחדרי חדרים מתכנסות ועדות התכנון ומחליטות עבורנו איפה נגור, כמה זה יעלה לנו, באילו בית ספר ילמדו ילדינו, כמה רחוק ניסע לעבודה, כמה זמן נעמוד בפקק. תהליכים מורכבים מתגבשים לכדי תכניות בהן נקבע בהוראות מסובכות ומסמכי סתרים כיצד תיראה הסביבה הפיזית בה אנו חיים.

ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבניה. המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם- נציגים ונציגות, תושבים ותושבות- להשתתף באופן פעיל בהליכי קבלת החלטות בתחום.

תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות ולקבל באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי התכניות תוכו לכתוב את התייחסותכם לתכנית עוד לפני שלבי ההתנגדויות וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי.

וועדה פתוחה

 

עמותות שעוסקות בנושא

מעירים- מידע תכנוני אקטיביזם עירוני

החברה להגנת הטבע

  

ועדה פתוחה

ועדה פתוחה היא פלטפורמה להשפעה על תהליכי התכנון והבנייה. המערכת מנגישה את סדרי היום של ועדות התכנון ומאפשרת לכם - תושבות ותושבים, פעילי סביבה, מתכננות, מתכננים, אדריכלים ואנשי מקצוע אחרים - להשתתף באופן פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות בתחום.

כאן תוכלו להירשם להתראות מדיוני הוועדות המחוזיות והארציות, ולקבל באימייל את רשימת התכניות שיועלו לדיוני הוועדות בזמן אמת. בעמודי התכניות תוכלו לכתוב את התייחסויותיכם לתכנית עוד לפני שלבי ההתנגדויות, וכך להביע את עמדתכם באופן אפקטיבי ובזמן רלוונטי.
למידע נוסף

לכתבות נוספות

כרמיאל- סיפור ההשתנות של המרכז המסחרי

הספרות המחקרית מתייחסת לנטישת המרכז העירוני ככישלון – כישלון תכנוני, כישלון חברתי וכישלון ניהולי. המקרה של כרמיאל, מאפשר להטיל ספק בקביעה זו. על השתנותו של המרכז העירוני לאורך השנים . ברשימה זו אסקור את ההיסטוריה התכנונית של העיר כרמיאל ואת התפתחות מרכז העיר וברשימה הבאה אציג את המרחבים הציבוריים בעיר של היום. אולי הערים הקטנות לא צריכות להשתנות בהתאם לערים הגדולות אלא המבט עליהן הוא שצריך להשתנות?

לכתבה המלאה

תכנון עירוני תומך בניה ירוקה

לאחרונה, ניתן לזהות ברשויות המקומיות בישראל מגמה של אימוץ עקרונות הבנייה הירוקה בתהליך התכנון העירוני שהן מקדמות. אולם עקרונות הבנייה הירוקה לא תמיד עולים בקנה אחד עם עקרונות התכנון העירוני, גם אם עקרונות אלה מבוססים על שיקולים סביבתיים. אי לכך, עבודה זו עוסקת בזיהוי קונפליקטים פוטנציאליים בין תכנון עירוני מודע סביבה ובין עקרונות הבנייה הירוקה, על רקע הפרקטיקה התכנונית המקומית כפי שהיא מיוצגת במסמכי מדיניות שונים וברגולציה מקומית מחייבת.

לעבודה המלאה

להחזיר את העיר לתושבים

שיתוף הציבור הוא תהליך שבו אנשים שאינם נבחרי ציבור או פקידים לוקחים חלק בקבלת ההחלטות ביחס לנושאים הנוגעים לחייהם. לתהליך יתרונות רבים, ביניהם יצירת אחריות חברתית של המשתתפים זה כלפי זה וכלפי הסביבה ובעקבות כך התפתחות קהילה ותשתיות קהילתיות וחיזוק הדמוקרטיה.

נהוג לחלק את התהליך ע"פ דרגות השיתוף. השלב הראשון בתהליך הוא יידוע - זרימת מידע חד כיוונית מהרשויות לציבור. השלב השני - היוועצות, שהיא זרימת מידע דו כיוונית; השלב השלישי הוא שיתוף פעולה - תהליך השתתפותי, והשלב הרביעי והגבוה ביותר הוא עזרה עצמית - במסגרתו הציבור יוזם, מתכנן, מיישם ומתחזק תהליכים ללא השתתפות הרשויות.

bottom of page