top of page

מודלים לתהליכי עבודה אפשריים בוועדה

בשנים האחרונות גדלו מספר הרשויות המקומיות שסדר יום סביבתי נמצא גבוה ברשימת סדרי העדיפויות ומייחסות לוועדת איכות הסביבה מקום חשוב בקידום הנושא ובהעלאתו לסדר היום המקומי.

רשויות רבות בישראל נמצאות בשלבים שונים של גיבוש סדר יום סביבתי, להלן כמה הצעות לעבודת הוועדה:

חלופה א' לרשות הנמצאת בתחילת דרכה ליישום סדר יום סביבתי.

חלופה ב‘  לרשות הנמצאת בשלבים מתקדמים ביישום סדר יום סביבתי ותכנית עבודה.

 דרך פעולה אפשרית לוועדה חלופה ב'

1. למידה ואשרור או עדכון של תכנית העבודה של הוועדה הקודמת: כגון מיפוי מחודש של המפגעים הסביבתיים והסטטוס שלהם, בחינת סטטוסים של ”קולות קוראים" וגיבוש אסטרטגיה שנתית ורב-שנתית בנושא.

2. בחינת מערך הטיפול בנושאים הסביבתיים של הרשות, כולל: טיפול בפסולת, אנרגיה, תחבורה, קידום יזמויות סביבתית, ועוד.

3. בחינת נושאים חברתיים-כלכליים, הנושקים לתחום הסביבתי, כגון: בנק זמן, שוק מקומי למכירת תוצרת מקומית של התושבים, שוק החלפות, ועוד. 

4. בחינת כיוונים ומגמות לתקציב ירוק למועצה.

5.  זיהוי חסמים בקידום הנושא הסביבתי ברשות ובחינת דרכים להסרתם.

6. תעדוף הנושאים לטיפול ובהתאם לכך בניית תכנית עבודה, תוך הגדרת יעדים ומדדים להצלחה והצגתה למליאה. מומלץ לבנות תכנית אסטרטגית שנתית ורב- שנתית.

7. קידום האפשרויות המקומיות לניצול מוצרי פסולת כמשאבים לעשייה מקומית (לדוגמה: גיזום כמקור לחומר לחיפוי בגינות). לעתים, בדרך זו אפשר להקטין את עלויות הטיפול בפסולת של הרשות המקומית.

8. קידום שיתופי פעולה עם ועדות אחרות, למשל עם ועדת החינוך לקידום גינות קהילתיות, עם ועדת תכנון עירוני לקידום נושא הבנייה הירוקה ברשות, ועוד.

דרך פעולה אפשרית לוועדה חלופה א'

1 .למידת תחום סביבה וקיימות, מגמות וכיוונים: הכרת מדיניות המשרד להגנת הסביבה ורישות הארגונים הקיימים בישראל, בשלטון המרכזי והמקומי.  

2.למידת סדר היום הרשותי, עבודת המחלקות בתחומי הסביבה ויזזמות מקומיות שבוצעו בשנים האחרונות.

3 .זיהוי חסמים בנושא ומציאת הדרכים להסרתם.

4 .בניית תכנית עבודה לשנים הקרובות:

א. תעדוף הנושאים לטיפול ובהתאם לכך בחירת יעדים ומדדים להצלחה.

ב. הנחת תשתיות וקידום מנגנונים לשיתוף הציבור.

ג. הצגת התכנית בפני מליאת המועצה.

 

 מימוש המלצות הוועדה ללא צורך באישור תקציבי של המועצה

אגפים שונים של הרשות רשאים ליישם באופן עצמאי את המלצות הוועדה, אם הן אינן כרוכות בהוצאה כספית ובשינוי תכניות העבודה. חשוב לדעת כי לא מעט מהמלצות הוועדה לאיכות הסביבה אינן מחייבות שינוי יעדים בתכניות העבודה או בתקציב. לכן, במקרים אלה לא נדרש אישור תקציבי של המועצה, אלא רק הסכמה של האגף הנידון.

 

הצגת תכניות עבודה והמלצות בפני המועצה

על הוועדה להציג בפני המועצה המלצות לפעולות שעניינן קידום איכות הסביבה. כאשר הוועדה מגבשת תכנית הכרוכה בהגדלת תקציבי איכות הסביבה, עליה להביא בפני מליאת המועצה נימוקים לקבלת המלצותיה. הוועדה יכולה להעלות לדיון במליאה נושאים, כמו: הסכמים עם קבלנים (בעיקר לפינוי פסולת, גינון וכיו"ב); להמליץ על ייעולן של שיטות הפיקוח; לדרוש עמידה בתנאים ועדת איכות הסביבה לדרוש עמידה בתנאים המפורטים בחוזים; לבקש פתיחה מחדש של מכרזים, אם לא נתמלאו התנאים הנדרשים בעניינה.

bottom of page